Kjærlighet ER... Love IS...

Dagens ord med pusteøvelse:

1.Kor 13:4-8

Jeg ble inspirert til å skrive mer om hva  kjærlighet er, av en som skrev til meg:

(for English scroll down):

"Kjærlight er som vinden, vi vet ikke hvor det kommer fra. Du er Kjaerlighet." - Dharma

Dharma kan defineres kort som:

"Dharma Dharma (Sanskrit धर्म) eller Dhamma (Pāli) betyr Naturlov eller Virkelighet, og i religiøs sammenheng kan det oversettes til "Læren om den underliggende sannhet." Dharma er filosofiske aksiomer for trosretninger og filosofier med opprinnelse i India. Begrepet benyttes i hinduisme, buddhisme, jainisme og sikhisme.

Mitt første spørsmål er om kjærlighet kan reduseres til "bare" en naturlov eller en sannhet? Hvordan kan jeg da forholde meg til kjærlighet? Det kan godt diskuteres som en lov eller sannhet, men jeg opplever at det blir litt for abstrakt å slå seg til ro her. Kjærlighet er nemlig så mye mer! 

Kjærlighet er relasjonell, alltid. Den har en avsender og en mottaker! Kjærligheten er tålmodig, og villig. Kjærligheten misunner ikke. skryter ikke, den blåser seg ikke opp. Den gjør ikke noe upassende, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, mediterer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort (1,Kor 13:4-8 parafrasert).

Det høres jo utrolig bra og poetisk ut, men jeg vet av egen erfaring at min kjærlighet såvisst faller bort. Jeg går selv liksom tom noen ganger, har ikke nok tålmodighet med barna, i trafikken, med meg selv eller andre rundt meg. Jeg kan være full av selvkritikk og hensynsløshet overfor meg selv, noe jeg isåfall vil gi videre til de rundt meg. Her finner jeg ingen trøst i å søke en naturlov eller en abstrakt sannhet. Jeg må mer personlig til verks!

Derfor søker jeg én som er mer stabil enn meg selv, og som er Kjærlighet i person: GUD! Min personlige relasjon med Gud, blir hvordan Hans kjærlighet fyller akkurat meg. Det skjer ved et personlig møte med Jesus! Gud elsket oss først ved Jesus, slik at vi kan elske Ham tilbake, og vår neste i andre omgang! Dette er en kjærlighetsprosess som forandrer innenifra og ut, og vises i konkrete handlinger ved å ledes av Guds kjærlighet, og deles med andre mennesker uten baktanker. Denne kjærligheten behøver du og jeg ikke å være redd for ikke å få tilbake. En slik frykt er kanskje vår naturlige default, men sannheten er at denne kjærligheten aldri går tom, fordi den kommer fra Gud først! Kjærlighet blir dermed aldri abstrakt, med alltid personlig og dagsfersk! Som en kjærlighetens fotosyntese! Vi kan ikke lese oss til dette, men det må utføres og erfares gjennom en relasjon. Kjærlighet blir levende ved en håndfast, konkret, og spesifik relasjon mellom mennesker, og mellom mennesker og Gud. Kjærlighet ligger nettopp i erfaringen av den!

Om vi da går tilbake til min venns Dharma, sitter jeg igjen med sprøsmålet til deg: Er din erfaring av kjærlighet at den er som vinden og uten en spesifik avsender, eller er den nær, varm og personlig?

Fokuser på din inn- og utpust, ta negative tanker til fange, og test dem mot Guds Kjærlighets sannhet!

Pust inn: Vær stille

Pust ut: og kjenn

Kjenn etter (vit/erfar sannheten) og hør hva Han sier til deg! For sannheten vil sette deg fri!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Love IS...

The word for today and breath:

I was inspired to write more about what love is, by a person who wrote to me:

"Love is like the wind. We dont know where it comes from." -Dharma

Here is a short definition of Dharma for you:

Dharma (or dhamma) is part of many religions or spiritual beliefs that began in India. The oldest is HinduismBuddhismAyyavazhiJainism, and Sikhism also believe in the same idea. It means the law of spiritual growth of believers.

My first question is, if love can be reduced to a law of nature or a truth, how then, can I relate to love? Defining love to such nature, leaves me with the short end to figure everything out by myself, and is too abstract to relate to real life. Love is just so much more than a law of nature:

I find love always being relational! Love has a sender and a receiver. Love is patient and willing. Love doesnt envy, brag, or is pompous. Love isnt inappropriate, doesnt seek its own way, its not bitter, or meditates on hurtful things. Love doesnt find joy in injustice, but it has overwhelmingly great joy in the truth. Love always protects, always trusts, always hopes, always perseveres (1.Cor 14:4-8 paraphrased).

Now, this sounds absolutely delightful and poetic, but I know from my own experience that my personal ability to love often falls short; I dont have enough patience with my children, in traffic, with myself or others around me. I can, at times, be full of self-criticism and ruthlessness towards myself, something I will in return give away to others around me. In this case, I will not find any comfort in love being a law of nature or a sort of abstract truth! I have to get personal and go deeper!

I have to seek Someone that is more stable than myself, and Who is Love: GOD! My personal relationship with God is how God meets me as I am, and fills me with His love, as I need it. Jesus illustrates God to us, thus He pictures Love to us! Through Jesus God loves all mankind first, so that we can love Him back and our fellow man second. But love relates through your relationship with Jesus first! This process of love, or love flow if you prefer, will change you from the inside and out. It manifests in an active and personal relationship to God and others, without any sorrow to it, no striving! You dont have to fear you wont get any love in return either! This fear may be your natural default, but the truth is that its is never ending, because you get it from God FIRST! Thus, love can never be something abstract as a law, because it will always be personal and fresh of the day! Likewise, we cannot read ourselves to love, you have to get out there, "just do it" and experience it! Love comes alive in specific bonds between people and between people and God! 

If we now return to my friends Dharma defining love, I will ask you a question:

Is your experience of love, that of the wind, and without a specific sender, or is it close, near and personal?

Focus on your inhale and on your exhale. Capture negative thoughts and exchange them with God´s loving truth.

Inhale: Be still

Exhale: and know

Know the truth, and listen to what He says to you. The truth will set you free!